Vähimmäismääräisiä päivärahoja, takuueläkettä ja nuorten kuntoutusraha korotetaan – lääkekattoa alennetaan

Hallitus ehdottaa korotuksia vähimmäismääräisiin päivärahoihin ja takuueläkkeeseen. Korotuksilla ehkäistään eriarvoistumista. Lapsiperheiden asemaa parannettaisiin pidentämällä monikkoperheiden isien isyysrahakautta, lasta yksin huoltavalle äidille annettaisiin oikeus isyysrahaa vastaaviin vanhempainpäivärahapäiviin ja adoptiovanhempainrahakautta pidennettäisiin. Reseptilääkkeiden vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekattoa alennettaisiin. Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019 – 2022.

Esitykset liittyvät valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja ne on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevat esitykset eduskunnalle torstaina 18. lokakuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Vanhempainpäivärahoja koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

Takuueläkkeeseen ja nuorten kuntoutusrahaan korotus

Takuueläkkeen määrää korotettaisiin 784,52 euroon kuukaudessa vuonna 2019 (775,25 euroa vuonna 2018). Korotus olisi siten reilut 9 euroa kuukaudessa. Takuueläkettä koskeva korotus nostaisi myös eläketukea, sillä se on sidottu takuueläkkeen määrään.

Nuorten kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusraha vähimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi takuueläkkeen tasolle. Tällä pyritään edistämään osatyökykyisten työllistymistä ja turvaamaan kuntoutuksen toteutuminen.

Sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoihin korotus

Sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoja kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja erityishoitoraha korotettaisiin työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Lisäksi sairauspäivärahan 55 päivän odotusaika poistuisi ja sairauspäivärahaa maksettaisiin omavastuuajan jälkeen samoin periaattein kaikille vähintään vähimmäismääräisenä. Nykykäytännössä sairauspäivärahan maksamiseen voi tulla 55 päivän odotusaika, jos hakijalla ei ole edeltävää työtuloa tai edeltävää etuutta, jota voidaan käyttää sairauspäivärahan määrän laskemiseen.

Parannuksia vanhempainpäivärahoihin

Adoptiovanhemman vanhempainrahakautta pidennettäisiin ja kaikilla lapsen oman perheensä ulkopuolelta adoptoivilla olisi oikeus vanhempainrahaan. Isyysrahaa myönnettäisiin jatkossa monikkoperheiden isille pidennettynä. Lapsesta yksinhuolehtivan äidin vanhempainpäivärahakautta pidennettäisiin vastaamaan kahden vanhemman perheen yhteenlaskettua vanhempainpäivärahakautta. Oikeus vanhempainpäivärahakauden pidentämiseen olisi niissä tilanteissa, joissa lapsen äidin lisäksi ei olisi olemassa toista henkilöä, jolle voitaisiin maksaa esimerkiksi isyysrahaa.

Vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin myös niin, että kunnallisten luottamustehtävien hoitamista ei pidettäisi ansiotyönä. Muutoksen myöstä vanhempainpäivärahaa voitaisiin maksaa täysimääräisenä myös niiltä päiviltä, kun vanhempi osallistuu luottamustehtävien hoitamiseen.

Lääkekatto alenee

Lääkekustannusten vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekattoa alennettaisiin nykyisestä 605,13 eurosta 572 euroon. Lääkekustannusten omavastuilla on kalenterivuosittainen katto. Sen täytyttyä asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti.

Sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintasääntelyä jatketaan

Hallitus esittää, että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintaa koskevaa väliaikaista sääntelyä jatkettaisiin vuoden 2021 loppuun.

Sairaanhoitokorvaus voidaan edelleen maksaa julkisissa tiloissa annetusta yksityisestä terveydenhuollon palvelusta

Vuoden 2018 loppuun voimassa olevan väliaikaisen lainmuutoksen mukaan yksityisestä terveydenhuollon palvelusta voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta, jos hoitoa annetaan julkisissa tiloissa. Väliaikaista lainmuutosta ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2022 loppuun.

Vastaa