Valtiolliselta toimijalta tulee edellyttää edelläkävijyyttä energiatehokkuudessa

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen peräänkuuluttaa Senaatti-konsernia koskevassa ryhmäpuheessaan valtion kiinteistöomistuksen ja tilahallinnon strategisen merkityksen tunnustamista. Holopaisen mukaan Senaatti-konsernin on tuotettava vuokralaisilleen lisähyötyä ja oltava edelläkävijä muun muassa energiatehokkuudessa.

Merkittävä osa valtion toimitiloista on niin kutsuttua käyttösidonnaista tilaa, kuten vankiloita, tuomioistuinten istuntosaleja, puolustusvoimien tiloja ja poliisitiloja. Toiminnan luonne asettaa näille toimitiloille korkeita vaatimuksia ja vastaavaa tilaa on hankala löytää markkinoilta.

– Valtion kiinteistöomistuksen tavoitteena tulee olla tuottaa lisähyötyä vuokralaisille ja tukea vuokralaisten kykyä toteuttaa niiden perustehtävää mahdollisimman tehokkaasti. Myös henkilöstön hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden kannalta terveellisellä ja toimivalla työympäristöllä on ratkaiseva merkitys, Holopainen sanoo.

Senaattia koskee myös velvoite ottaa huomioon ympäristölliset seikat kuten kiinteistöjen elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Senaatin tavoitteena on toimia edelläkävijänä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. 

Holopaisen mukaan tilahallinnon toiminnan kokonaisvaikutuksia on äärimmäisen tärkeä arvioida. 

– Lähtökohtana ei voi olla pelkkä konsernin oman toiminnan näkökulmasta tapahtuva optimointi. Toimintaa on myös jatkuvasti pystyttävä sparraamaan suhteessa alan yksityisiin toimijoihin. Valtiolliselta toimijalta tulee edellyttää edelläkävijyyttä energiatehokkuudessa ja terveyttä edistävän työympäristön rakentamisessa sekä toiminnan läpinäkyvyydessä ja asiakaslähtöisyydessä, Holopainen jatkaa. 

– Meidän tulee varmistua, että kiinteistötoimintojen järjestäminen tukee valtion kokonaisetua ja pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen sekä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.Yksi mittari on asiakastyytyväisyys. Selonteon perusteella mitattu asiakastyytyväisyys on viime vuonna toteutetun uudistuksen jälkeen kasvanut, Holopainen lisää. 

Koko puhe luettavissa Vihreiden nettisivuilta: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/hanna-holopaisen-ryhmapuhe-eduskunnan-keskustelussa-valtioneuvoston-selonteosta-senaatti-kiinteistosta-ja-valtion-tilahallinnosta-16-11-2022/

Vastaa